Javni poziv | Program javnih potreba u sportu ŠKŽ za 2022 godinu

2.2.2022. 0:30:12

Temeljem članka 76. stavka 3. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 , 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) te odredbama Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Zajednice sportova Šibensko-kninske županije, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu

Šibensko-kninske županije za 2022. godinu


 

U Proračunu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima strukovnih saveza i sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Izvršnog odbora Zajednice sportova Šibensko-kninske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje programa u području sporta u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (strukovnim savezima i udrugama) za provedbu programa utvrdila je 21. prosinca 2021. godine Skupština Šibensko-kninske županije na 5. sjednici u iznosu od 1.405.000,00 kn.


Detalje o javnom pozivu i potrebne obrasce za popunjavanje možete preuzeti u nastavku: 

JAVNI POZIV ZA SPORT 2022. ZSŠKŽ pdf

IZJAVA OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

OBRAZAC 1 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA UDRUGE I DRUŠTVA

OBRAZAC 2 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA ZAJEDNICE I SAVEZE

PRIJAVICA 1 - ZAJEDNICE SPORTOVA I SAVEZI

PRIJAVICA 2 - UDRUGE I DRUŠTVA

PRIJAVICA 3 - ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA